3120 Third Ave So: Edmund G. & Clara B. Babbidge House


This file appears in: 3120 3rd Ave. So.: Edmund G. & Clara B. Babbidge House
3120 Third Ave So:  Edmund G. & Clara B. Babbidge House
Copyright 2019: Samuel Goertz

This file appears in: 3120 3rd Ave. So.: Edmund G. & Clara B. Babbidge House